Alle categoriëen

Informatie

Algemene verkoopsvoorwaarden


 

De hierna volgende voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, prijsoffertes, verkochte producten en leveringen, tenzij er afwijkende wettelijke voorschriften bestaan of schriftelijk anders is overeengekomen. De verkoopsvoorwaarden van de opdrachtgever worden niet aanvaard, tenzij door ons schriftelijk bevestigd.

Meer uitleg nodig?

Bel ons: +32 9 310 78 19 of stuur ons hier een email
 

1. OPGAVE EN ACCEPTATIE VAN DE BESTELLING EN TERMIJNEN

a) Bestellingen zijn enkel bindend, wanneer ze door ons schriftelijk bevestigd zijn. Bestellingen kunnen alleen via de daarvoor voorziene bestelpagina op de website besteld worden, alle andere manieren van bestellen zijn niet geldig en worden, in zoverre niet anders overeengekomen, niet aangenomen. b) Wanneer bestellingen aan een derde geleverd moeten worden, geldt de besteller als opdrachtgever. Wanneer de levering ten gunste van een derde is of de ontvanger van de levering door het ontvangen of gebruiken van de levering rijker wordt, zijn de besteller en de ontvanger van de levering gemeenschappelijk opdrachtgever. Met de opgave van zulk een bestelling verzekert de besteller stilzwijgend dat er hiervoor een akkoord is. c) Bij bestellingen voor rekening van een derde, in eigen naam of niet, worden besteller en ontvanger van de factuur gemeenschappelijk als opdrachtgever beschouwd. Wanneer later, nadat de facturering heeft plaatsgevonden, volgens wens van de besteller een verandering van de factuur op een andere naam plaatsvindt, houdt dit een stilzwijgende schuldbekentenis in van de ontvanger van de factuur. Door het geven van zulk een opdracht verzekert de besteller dat hiervoor een akkoord bestaat met de ontvanger van de factuur. d) Leveringstermijnen zijn fundamenteel als niet bindend te beschouwen. De termijnen die vermeld worden in de aanbieding of in de bevestiging van de bestelling komen overeen met de respectievelijke stand van de planning. Wanneer ze niet gehaald worden, dient een gepaste marge gegeven te worden. Wanneer die marge ook verlopen is, kan de opdrachtgever zich uit het contract terugtrekken. Tot op dit tijdstip worden de door ons reeds geproduceerde en door de opdrachtgever ontvangen producten en prestaties aangerekend. e) Vaste termijnen zijn enkel geldig wanneer we deze schriftelijk als vaste termijn (bindende termijn) bevestigen. In het geval van vaste termijnen heeft de opdrachtgever bij overschrijding ervan het recht om zich meteen en zonder extra kosten uit het contract terug te trekken. Tot op het moment dat de terugtrekking schriftelijk meegedeeld wordt, worden de door ons reeds geproduceerde en door de opdrachtgever ontvangen producten en prestaties aangerekend. f) In het geval van overmacht of omstandigheden die de uitvoering van aangenomen bestellingen onuitvoerbaar maken of bemoeilijken, hebben we het recht om ons, ook bij bevestigde en reeds in uitvoering zijnde bestellingen, uit het contract terug te trekken, de omvang van de bestelling te verminderen of de bestelling later uit te voeren en dit met uitsluiting van welke schadevergoeding dan ook. Een overeengekomen termijn wordt verlengd met de duur van de vertraging. Wij kunnen in deze gevallen niet aansprakelijkheid gesteld worden.

2. UITVOERING VAN DE BESTELLING / VRIJGAVE DOOR DE OPDRACHTGEVER

a) We voeren alle bestellingen, in zoverre schriftelijk niet anders overeengekomen, uit op basis van de door de opdrachtgever geleverde of doorgestuurde bestanden. De bestanden zijn te leveren in de door ons aangegeven bestandsformaten. Voor afwijkende bestandsformaten kunnen we geen foutloze afwerking garanderen, tenzij dit formaat door ons schriftelijk aanvaard is. De opdrachtgever heeft de aansprakelijkheid voor de volledigheid en de juistheid van de bestanden, ook wanneer er fouten met betrekking tot de overdracht van de bestanden of met betrekking tot de drager van de gegevens voorkomen, waarvoor wij geen verantwoordelijkheid hebben. b) Toeleveringen van verschillende aard door de opdrachtgever of door een door hem ingeschakelde derde (dat geldt ook voor gegevensdragers of opgestuurde bestanden) moeten door ons niet gecontroleerd worden. (Dit geldt niet voor schijnbaar niet te verwerken of onleesbare bestanden.) Bij overdracht van gegevens moet de opdrachtgever voor de verzending steeds antivirussoftware gebruiken die up to date is. De verzekering van de gegevens is ten laste van de opdrachtgever. We hebben het recht kopieën te maken. c) Alle bestellingen worden, in zoverre alle voorwaarden voldaan zijn, onmiddellijk verwerkt en kunnen nadien niet meer geannuleerd worden. Wanneer het ontwerp moet aangepast worden naar de wens van de klant moet steeds een digitale proefdruk goedgekeurd worden, zonder deze “goed voor druk” door de klant, kan niet worden overgegaan tot druk.

3. IMPRESSUM EN RECLAME

a) Op drukproducten kan de opdrachtgever op gepaste wijze naar ons verwijzen, gebruikt hiervoor ons logo, met de gepaste korting. Een toestemming voor het gebruikt van ons logo kan geweigerd worden op drukwerk met politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap. We gaan er ook vanuit dat ons logo reeds is aangebracht op het drukwerk! Voor het aanbrengen van ons logo door onze diensten brengen wij kosten in rekening. b) We behouden het recht, ook zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever exemplaren van de bestelling als voorbeeld aan derden te verzenden.

4. PERIODIEKE- EN WEDERVERKOOP OPDRACHTEN

Overeenkomsten met betrekking tot regelmatige- en/of wederverkoop opdrachten, waarvoor schriftelijk een contract is aangegaan, kunnen met een termijn van tenminste drie maanden op het eind van elke maand opgezegd worden.

5. INDUSTRIELE OCTROOIRECHTEN EN AUTEURSRECHTEN

De opdrachtgever heeft de volledige verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van zijn opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten, geschonden worden. De opdrachtgever verklaart dat hij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvoudiging en reproductie van de beelden. De opdrachtgever vrijwaart ons van alle aansprakelijkheid die derden krachtens wet of regelgeving geldend kunnen maken.

6. GARANTIE, ANSPRAKELIJKHEID EN RECHT VAN TERUGGAVE

a) De opdrachtgever moet in elk geval controleren of de geleverde goederen alsook de ter verbetering gestuurde voor- en tussenproducten overeenkomstig zijn met het contract. Het risico voor eventuele fouten gaat met de druk of met de vrijgave tot productie over op de opdrachtgever, in zoverre het niet gaat om fouten die pas optraden of gezien konden worden in de fase die op de productie aansluit. Hetzelfde geldt voor alle andere verklaringen tot vrijgave van de opdrachtgever. Tekortkomingen zijn meteen en schriftelijk, binnen de acht dagen op te sturen. b) Terugzendingen, van welke aard dan ook, moeten met ons afgesproken worden. Ongefrankeerd teruggestuurde goederen worden niet aangenomen. Bij terechte klachten vergoeden we de verzendingskosten of laten een koerier langskomen. c) Bij de verschillende reproducties tijdens de verschillende stadia van het productieproces kan geen bezwaar gemaakt worden tegen kleine kleur afwijkingen van het origineel. Hetzelfde geldt technisch gezien voor de vergelijking tussen andere modellen, bijvoorbeeld proefdrukken en afdrukken, ook wanneer ze door ons gemaakt werden, en het eindproduct of bij verschillende papiersoorten. d) Voor afwijkingen in de hoedanigheid van het gebruikte materiaal zijn we enkel verantwoordelijk voor de waarde van de bestelling. De aansprakelijkheid valt weg wanneer de opdrachtgever het materiaal zelf levert, zoals bij kleven van stickers op aangebrachte ondergrond. e) Wanneer de opdrachtgever, ook op navraag, geen afdruk van de te drukken bestanden ter beschikking heeft gesteld en ook geen proefdruk besteld heeft, zijn we vrij van elke aansprakelijkheid. Klachten worden in dit geval niet erkend. f) Tekortkomingen in een deel van de geleverde goederen geven niet het recht om de volledige levering aan te vechten (tenzij de deellevering zonder belang is voor de opdrachtgever) g) De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat meer- of minderleveringen tot 10% van de bestelde hoeveelheid mogelijk zijn. h) Bij een door ons veroorzaakte tekortkoming van de geleverde producten hebben we het recht zelf te beslissen om tot verbetering of vervanging over te gaan. Indien de verbetering fout loopt heeft de opdrachtgever de keuze tussen een korting op de verkoopprijs of het annuleren van het contract. i) Verdere eisen van de opdrachtgever, eender uit welke rechtsgrond, zijn uitgesloten. Voor schade die niets met het geleverde product te maken heeft, zijn we niet aansprakelijk. Inbegrepen zijn verloren winst en andere vermogensschade van de opdrachtgever. Dit geldt ook voor alle schade die door onze werknemers, vertegenwoordigers en hulpkrachten veroorzaakt wordt. j) Voor schade uit vertraging en plichtsverzaking in verband met beschreven plichten in het contract, zijn we enkel aansprakelijk in zoverre deze schade te voorzien was. k) Wanneer door de opdrachtgever of een derde veranderingen aangebracht worden aan het geleverde product, is onze verantwoordelijkheid uitgesloten, tenzij de opdrachtgever kan bewijzen dat de veranderingen niet oorzaak zijn van de fout of schade. l) Al de verstuurde ontwerpen worden door ons met de grootste zorg behandeld. Bij beschadiging of verlies zijn we enkel aansprakelijk voor de waarde van het materiaal. Verdergaande claims van welke aarde dan ook zijn uitgesloten. m) Voor consumenten gelden de wettelijke voorschriften met betrekking tot de waarborg. n) Terugbetalingen voor reeds geproduceerde of in productie zijnde goederen zijn uitgesloten, omdat het uitsluitend om gepersonaliseerde producten gaat die niet aan derden verder verkocht kunnen worden. Het annuleren van nog niet geproduceerde of nog niet in productie zijnde goederen, maar waarbij wel al is begonnen met de online verwerking van de opdracht, zijn wel mogelijk. Voor het terugstorten van online betalingen, wordt een bedrag van 3% in rekening gebracht (kosten bank).

7. PRIJS EN FACTUUR

a) Voor onze producten en dienstverlening geldt onze actuele online prijslijst, tenzij met ons schriftelijk andere prijzen afgesproken zijn. b) De prijzen vermeld op de shop zijn exclusief btw en inclusief levering. Bij verzending naar het buitenland wordt, indien van toepassing, tijdens het afrekenen de prijs voor verzending berekend aan de hand van het adres van levering en wordt het btw tarief van toepassing verrekend. c) Het aanpassen van een opdracht, nadat de bestelling door ons is opgenomen en de factuur werd ontvangen, is niet meer mogelijk. Voor aanpassingen zal de volledige opdracht, moeten geannuleerd en opnieuw ingegeven worden met de juiste gegevens. Facturen kunnen, ter beveiliging, na goedkeuring van opdracht niet meer door ons aangepast worden. d) Aanpassingen bij aangeleverde of doorgestuurde bestanden en/of gelijkwaardige voorbereidingen, die door de opdrachtgever gevraagd zijn, worden apart afgerekend en zitten niet in de prijs van een artikel begrepen. Indien de aangeleverde bestanden niet voldoen als een drukklare file moet hiervoor de optie, “proefdruk” gekozen worden tijdens de bestelling. Deze optie is niet voor designwerk, slechts voor het omzetten. e) Voor designwerk kan u terecht bij een designpartners. Facturen, betalingen, afspraken omtrent de opmaak van een Artwork of het maken van een drukklare file bij een designpartner worden rechtstreeks door de gekozen partner geregeld en zit niet in de prijs van het drukwerk. f) Voor het aanpassen van een factuur, omwille van het vergeten ingeven van btw nummer of foutief factuur adres, zal een kost van 15 euro in rekening worden gebracht. De besteller is verantwoordelijk voor de juiste gegevens in te vullen tijdens de bestelling.

8. VERZENDING

a) De levering heeft plaats op het door de besteller aangegeven leveringsadres in Europa. b) De verzending is op kosten van de opdrachtgever, tegen het vooraf afgesproken tarief, welke reeds op de factuur wordt aangerekend. c) Van het moment dat de goederen aan een koerier, vrachtvervoerder of postdienst zijn overgedragen bij het verlaten van ons bedrijf, reizen de goederen op risico van de opdrachtgever. De aansprakelijkheid gaat ook over op de opdrachtgever bij franco leveringen en leveringen waarbij de kosten door ons gedragen worden. Alle zendingen zijn, behalve anders afgesproken, in standaard en worden geleverd volgens de voorwaarden van de koerier, vervoerder of postdienst. d) Elke verzending waarbij een uiterlijke beschadiging te vinden is, is door de opdrachtgever enkel en alleen aan te nemen nadat de schade is vastgesteld door de koerier, vrachtvervoerder of postdienst. Wanneer dit niet gebeurde, is er geen mogelijkheid om de schade op de koerier, vrachtvervoerder of postdienst te verhalen. Alle pakketten vertrekken vanuit het magazijn van de drukkerij zonder beschadigingen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade. e) Bij eventuele vertragingen door de koerier, vervoerder of postdienst zijn wij niet verantwoordelijk. Alle bestellingen zijn behoudens een vooropgestelde termijn en niet gegarandeerd! Dit betekend dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de deadline(s) van de besteller.

9. VOORBEHOUD VAN HET EIGENDOM

a) Alle geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat alle voorwaarden of betalingen voldaan zijn. De verkopen behoudt het recht om bij niet betaling het product of wat overblijft terug op te halen, op te eisen of te laten terugsturen tot de volledige betaling is voldaan. b) De eisen van de contractpartner uit mogelijke wederverkoop van onze goederen, worden aan ons overgedragen. Ze dienen in dezelfde omvang als waarborg als de goederen. Wanneer onze goederen door de contractpartner samen met andere, niet door ons verkochte goederen verkocht worden, dan geldt de overdracht van de eisen uit de wederverkoop slechts voor de helft van de waarde van de wederverkoop van onze verkochte goederen. c) Aanspraak van derden op onze goederen en eisen zijn door de contractpartner onmiddellijk mee te delen.

10. BETALINGSVOORWAARDEN

a) Bij alle opdrachten geldt, tenzij anders afgesproken zoals voor overheidsdiensten, een online betaling. b) Bij betaling op factuur geldt dat wanneer de kans bestaat dat de uitvoering van de betaling in gevaar komt ten gevolge van een verslechtering van het vermogen van de opdrachtgever na afsluiten van de opdracht, wij het recht hebben om een vooruitbetaling te verlangen, goederen achter te houden en verdere verwerking te staken. Deze rechten hebben we ook wanneer de opdrachtgever achterstaat met de betaling van de reeds geleverde goederen. Doch zullen, bij stopzetting, de reeds geproduceerde artikelen alsnog moeten betaald worden. c) De opdrachtgever kan enkel vorderingen met ons verrekenen wanneer die juridisch bekrachtigd, onbetwist of door ons erkend werden. d) Rechten om goederen achter te houden zijn enkel aan te vechten door de rechtstreekse opdrachtgever en niet door een derde. e) Claims tegen ons zijn niet overdraagbaar. f) Wanneer de ontvanger van de bestelling niet in staat was de pakketten te ontvangen en wanneer de pakketten terug worden gestuurd naar de drukkerij is er geen terugbetaling van het product of verzending mogelijk en zal de opdrachtgever een nieuwe verzending worden aangerekend. g) Alle betalingen zijn, tenzij anders afgesproken, online te voldoen na bestelling. Voor betalingen met factuurdatum geldt 30-dagen betaaltermijn. Langer wordt niet toegestaan en strikt opgevolgd. h) Bij het niet tijdig betalen van facturen binnen de 30-dagen termijn zal een administratieve kost, vermeld op de factuur, aangerekend worden, welke dient betaald te worden voorafgaand op een volgende bestelling.

11. AFREKENING VAN GOEDKEURING EN VERANDERINGEN

De door ons opgestelde facturen zijn onder voorbehoud van mogelijke fouten. We kunnen ten laatste tot 4 weken na de aankomst van de factuur bij de opdrachtgever een nieuwe, gecorrigeerde factuur opstellen. Op straffe van verval van recht moet, indien de factuur niet juist is, uw klacht of protest bij aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen geschieden. Indien binnen deze termijn geen klacht werd ontvangen, heeft dit voor gevolg dat de opdrachtgever de geleverde artikels en factuur volledig en in zijn geheel aanvaard heeft.

12. HANDELSGEBRUIK EN COPYRIGHT

a) Binnen het handelsverkeer gelden, in zover geen afwijkende overeenkomst afgesloten is, de handelsgebruiken van de drukindustrie (bijvoorbeeld geen plicht tot het teruggeven van tussenproducten zoals bestanden, lithografieën of drukplaten, die gemaakt werden om de productie van het verschuldigde eindproduct mogelijk te maken). b) Voor creatieve prestaties die door ons in opdracht van de klant uitgevoerd zijn (in het bijzonder grafische ontwerpen, afbeeldings- en tekstbewerking, lay-outs enzovoort), blijven alle rechten aan ons voorbehouden (copyright). De opdrachtgever betaalt enkel een vergoeding voor de geleverde diensten en niet voor de eigendomsrechten of voor de rechten op verdere vermenigvuldiging. Het copyright kan tegen een vergoeding aan de opdrachtgever of aan een derde geleverd worden wanneer het schriftelijk zo is overeengekomen. De rechten gaan in dit geval pas over naar de opdrachtgever of derde wanneer de afgesproken vergoeding betaald is.

13. GEGEVENS, BESTELLING- EN GEGEVENSVERWERKING VAN DE OPDRACHT

a) De gegevens die ons toegestuurd worden in verband met een bestelling worden enkel opgeslagen voor verwerking binnen de firma b) Al de gegevens die door de opdrachtgever geleverd of doorgestuurd werden, in het bijzonder ontwerpen, bestanden en gegevensdragers, worden na afsluiting van de bestelling enkel bijgehouden na schriftelijke overeenkomst en tegen extra vergoeding. Wanneer deze zaken verzekerd moeten worden, dan moet de opdrachtgever er, wanneer dit niet afgesproken was, zelf voor zorgen. Aansprakelijkheid door ons voor beschadiging of verlies, eender waarom, is uitgesloten. c) Voor het terugvinden van gegevens in het archief, dat wil zeggen, het zoeken naar, het decomprimeren en voorbereiden van bestanden uit het archief voor verdere verwerking, wordt een tarief van €15 aangerekend voor elke opdracht die zich in het archief bevindt. d) Het verzenden van bestanden of andere opdrachtdocumenten aan de opdrachtgever of derde gebeurt tegen een vergoeding. Het vaste bedrag per zending bedraagt €15 plus vracht- en/of koerierkosten.

14. GELDEND RECHT

De gebruiksvoorwaarden vallen onder het Belgische recht met uitdrukkelijke uitsluiting van het UN-kooprecht.

15. BEVOEGDE RECHTBANK

De enig bevoegde rechtbank voor alle eisen in verband met de zakenrelatie is in het arrondissement van de verkoper. Wij hebben daarenboven het recht bij de bevoegde rechtbank van de klant klacht in te dienen. Dit geldt echter niet voor de consument.

16. SALVATORISCHE CLAUSULE

In zoverre de voorwaarden van de hierboven beschreven algemene verkoopsvoorwaarden helemaal of ten dele ineffectief zijn of worden, gelden de overige voorwaarden nog steeds. De ineffectieve voorwaarde wordt volgens de wettelijke regeling vervangen.